Vedoucí ŠPP, výchovná poradkyně

Mgr. Pavlína Mojová

Konzultační hodiny: Úterý 14:15 – 15:30 nebo dle domluvy

Kontakt – email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Standardní činnosti výchovného poradce:

 • evidence žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
 • metodická podpora při přípravě, zpracovávání a vyhodnocení plánů pedagogické podpory a individuálních vzdělávacích plánů pro žáky s potřebou podpůrného opatření
 • evidence přihlášek žáků na střední školy, metodická podpora a spolupráce při kariérním poradenství na škole
 • spolupráce při péči o žáky mimořádně nadané a talentované
 • spolupráce s třídními učiteli, asistentkami pedagoga a rodiči žáků s potřebou podpůrných opatření
 • spolupráce při řešení výchovných problémů, svolávání individuálních pohovorů nebo výchovných komisí, jednání s rodiči, žáky či pedagogy
 • spolupráce se školskými poradenskými zařízeními (PPP, SPC)
 • spolupráce s Magistrátem města Karviné, Policií ČR, Okresním soudem v Karviné
 • spolupráce se školním metodikem prevence a s ostatními pedagogickými pracovníky při odhalování a sledování projevů sociálně patologických jevů a navrhování opatření pro jejich eliminaci
 • spolupráce se školním metodikem prevence při evidenci neomluvené absence, odhalování skrytého záškoláctví a ohlašování neomluvené absence
 • spolupráce při zlepšování celkového klimatu na škole a při zamezování šíření sociálně patologických jevů (zlepšení vztahů mezi žáky navzájem, mezi pedagogy a žáky, mezi pedagogy a rodiči a mezi pedagogy)

Metodik prevence

Mgr. Silvie Vlčková

Konzultační hodiny: Úterý 7:00 - 8:00 nebo dle domluvy

kontakt – email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Statutární zástupce ředitele školy – Mgr. Aleš Homan, Ph.D.

Standardní činnosti školního metodika prevence:

 • spolupráce při řešení výchovných problémů, svolávání individuálních pohovorů nebo výchovných komisí, jednání s rodiči, žáky či pedagogy
 • spolupráce s Magistrátem města Karviné, Policií ČR, Okresním soudem v Karviné
 • spolupráce s výchovným poradcem a s ostatními pedagogickými pracovníky při odhalování a sledování projevů sociálně patologických jevů a navrhování opatření pro jejich eliminaci
 • spolupráce s výchovným poradcem při evidenci neomluvené absence, odhalování skrytého záškoláctví a ohlašování neomluvené absence
 • spolupráce s organizacemi, které zajišťují odborné besedy v rámci primární prevence
 • spolupráce při zlepšování celkového klimatu na škole a při zamezování šíření sociálně patologických jevů (zlepšení vztahů mezi žáky navzájem, mezi pedagogy a žáky, mezi pedagogy a rodiči a mezi pedagogy)

Statutární zástupce ředitele školy

Mgr. Aleš Homan, Ph.D.

Konzultační hodiny: Úterý 14:00 – 15:30 (sudé týdny) nebo dle domluvy

kontakt – email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Standardní činnosti výchovného poradce:

 • spolupráce při řešení výchovných problémů, svolávání individuálních pohovorů nebo výchovných komisí, jednání s rodiči, žáky či pedagogy
 • spolupráce s Magistrátem města Karviné, Policií ČR, Okresním soudem v Karviné
 • spolupráce s výchovným poradcem a se školním metodikem prevence a s ostatními pedagogickými pracovníky při odhalování a sledování projevů sociálně patologických jevů a navrhování opatření pro jejich eliminaci
 • spolupráce s výchovným poradcem a se školním metodikem prevence při evidenci neomluvené absence, odhalování skrytého záškoláctví a ohlašování neomluvené absence
 • spolupráce při zlepšování celkového klimatu na škole a při zamezování šíření sociálně patologických jevů (zlepšení vztahů mezi žáky navzájem, mezi pedagogy a žáky, mezi pedagogy a rodiči a mezi pedagogy)

Speciální pedagog

Mgr. Daniela Novotná

kontakt – email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Standardní činnosti speciálního pedagoga:

 • vedení předmětu speciálně pedagogické péče na doporučení školského poradenského pracoviště
 • pomoc při zpracovávání plánů pedagogické podpory a individuálních vzdělávacích plánů

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště poskytuje poradenské a konzultační služby žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům. K hlavním cílům ŠPP patří aktivity vedoucí k vylepšení sociálního klimatu školy – posílení pozitivních vztahů mezi všemi subjekty školy, rozšíření oblastí primární prevence a zkvalitnění péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami.

Činnost ŠPP zajišťuje na naší škole výchovný poradce, školní metodik prevence, speciální pedagog a statutární zástupce ředitele školy. Dále se na poradenských službách školy podílí třídní učitelé.

Členové ŠPP:

Vedoucí ŠPP, výchovná poradkyně – Mgr. Pavlína Mojová

Školní metodik prevence – Mgr. Silvie Vlčková

Speciální pedagog – Mgr. Daniela Novotná

Statutární zástupce ředitele školy – Mgr. Aleš Homan, Ph.D.

Cíle ŠPP:

 • poskytování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami,
 • sledování a vyhodnocování účinnosti zvolených podpůrných opatření,
 • prevence školní neúspěšnosti, vytváření předpokladů pro snižování jejich neprospěchu,
 • prevence rizikového chování a sledování a vyhodnocování účinnosti preventivních programů,
 • vytváření vhodného zázemí pro realizaci preventivních programů,
 • kariérové poradenství spojující vzdělávací, informační a poradenskou podporu k vhodné volbě vzdělávací cesty a pozdějšímu profesnímu uplatnění,
 • metodická podpora pedagogickým pracovníkům,
 • spolupráce a komunikace mezi školou a zákonnými zástupci,
 • podpora vzdělávání nadaných a mimořádně nadaných žáků, jejich vyhledávání,
 • průběžná a dlouhodobá péče o žáky s výchovnými či vzdělávacími obtížemi a vytváření příznivého sociálního klimatu pro přijímání kulturních a jiných odlišností ve škole a školském zařízení,
 • včasná intervence při aktuálních problémech jednotlivých žáků a třídních kolektivů,
 • předcházení všem formám rizikového chování včetně různých forem šikany či diskriminace,
 • spolupráce školy se školskými poradenskými zařízeními (pedagogicko-psychologické poradny, speciálně pedagogická centra), střediskem výchovné péče, oddělením sociálně-právní ochrany dětí.