Ve dnech 20. – 21.11.2017 proběhly nové volby do Školské rady, a to jak z řad pedagogů tak také zástupce z řad rodičů dětí naší školy. V tomto měsíci byl zvolen také zástupce jmenovaný zřizovatelem. Všichni zvolení členové budou svou funkci vykonávat po dobu tří let.

Nové složení Školské rady ZŠ a MŠ Majakovského od listopadu 2017.

Zástupce za rodiče:                                 p. Žaneta Valošková

Zástupce jmenovaný zřizovatelem:         p. Ing. Zbyněk Gajdacz

Zástupce za pedagogy:                           p. Mgr. Silvie Vlčková, předseda

V Karviné, dne 22.11.2017

V souladu s paragrafem 167 školského zákona proběhnou dne 21.11.2017 volby do školské rady. Jednoho člena jmenuje zřizovatel, jednoho volí pedagogičtí zaměstnanci a jednoho volí zákonní zástupci nezletilých žáků (volí se na 3 roky).

Volby členů řídí tříčlenná volební komise jmenovaná ředitelem školy.

Návrhy kandidátů školské rady z řad zákonných zástupců je možno dodat volební komisi do třídních schůzek 21. 11. 2017.

Mgr. Roman Hamrus, ředitel školy

Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Školskou radu zřizuje zřizovatel, který zároveň stanoví počet jejích členů a vydá její volební řád. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy.

Na ZŠ Majakovského funguje školská rada, která má tři členy, v novém složení od 1. 11. 2014:

Zástupce za rodiče: Dalibor Vlk 
Zástupce jmenovaný zřizovatelem: Ing. Zbyněk Gajdacz, MPA 
Zástupce za pedagogy:  Mgr. Silvie Vlčková 

 

Předsedou školské rady byly zvolena Mgr. Silvie Vlčková.