Milí žáci, vážené kolegyně a kolegové, milí rodiče.

Rád bych Vás co nejsrdečněji přivítal na prahu dalšího školního roku 2017-18.

Dovolte mi, abych aspoň letmo navázal na informace, které jsme Vám dali na www stránky v červnu 2017.

Všechny investiční akce schválené zřizovatelem máme úspěšně zvládnuty či jsou těsně před ukončením. Podařilo se nám úspěšně dokončit celkovou rekonstrukci elektrosystému školy na chodbách a v tělocvičně a následně všechny prostory vymalovat. V učebně anglického jazyka jsme instalovali nový interaktivní projektor s tabulí k využití IT v anglickém jazyce. Také proběhlo malování školní kuchyně a posílení rozvodů naší datové sítě za účelem zefektivnění provozu vnitřní počítačové sítě a zrychlení internetu. Největší akcí pro žáky byla dlouho připravovaná rekonstrukce šaten 1.stupně, které velmi prokoukly a akce se podařila. Šatny 2.stupně a jejich renovace pomocí skříněk je v plánu další prázdniny, projektová dokumentace je připravena. Estetizaci školy se věnuje náležitá pozornost a k 4. 9. bude vše dokonale připraveno, včetně změny průčelí u hlavního vchodu do školy.

Pevně věřím, že vzdělávací úspěchy naší školy budou pokračovat minimálně tak jako v letech minulých. Našimi hlavními prioritami kromě základní výuky, která vyplývá ze zákona, bude další prohlubování školního vzdělávacího programu Majáček s akcentem na jazykové a sportovní třídy. Budeme pokračovat v jazykových projektech a v rámci projektu Šablony II budeme pracovat na další individualizaci se žáky, jak v práci s talentovanými žáky, tak s žáky vyžadující dopomoc, individuální doučování a integraci. Pokusíme se určitě navázat na úspěchy celostátního charakteru v basketbalu, kdy naši žáci ve spolupráci s TJ Sokol Karviná budou dále působit ve svazových soutěžích České basketbalové federace, a to od věkové hranice minižáků. Na základě rozhodnutí České basketbalové federace nám byl prodloužen statut Sportovního střediska mládeže SpS, což je velký úspěch naší dlouhodobé práce. Dle zájmu žáků předpokládáme také organizaci lyžařského výcviku a školy v přírodě.

Zvláštní pozornost budeme věnovat také dětem z naší mateřské školy (kdysi Kpt. Jaroše), hodláme pokračovat v započatém trendu od 1. 1. 2016, kdy byla školka připojena ke škole. Budeme pokračovat v dalších investičních projektech i mimoškolních akcích pro rodiče i děti. Momentálně řešíme školní zahradu a pořizujeme nové herní prvky, akce je ve stádiu výběrového řízení a s dodavatelem intenzivně komunikujeme, vše by mělo být dokončeno během září a října 2017.

V loňském školním roce slavila naše škola 50 let svého založení. Na konci loňského roku jsme prodávali CD se záznamem slavnostní akademie, která se konala v MěDK 26. dubna, několik CD ještě máme k dispozici, zájemci nás mohou kontaktovat. V tomto školním roce se zapojíme do přípravy oslav 750 let výročí města.

Hodláme se rovněž patřičně soustředit na výuku žáků, a to se zřetelem na jejich budoucí uplatnění. Na II. stupni budeme akcentovat u deváťáků přijímací zkoušky na střední školy a v rámci výchovného poradenství se budeme snažit rodiče maximálně informovat o možných nabídkách středních škol v okolí. Pro přípravu na přijímací zkoušky budeme pokračovat v posílení matematiky i českého jazyka formou diferencované výuky a volitelných i nepovinných předmětů.

Rodiče všech žáků bych chtěl ubezpečit, že budeme nadále věnovat náležitou pozornost řešení výchovných problémů, jako je neomluvená absence, vzájemné nevhodné chování mezi žáky, rasismus, xenofobie. V posledních letech nám výrazně ubylo výchovných problémů, jednání na výchovných komisích i s OSPOD a věříme, že tento trend bude nadále pokračovat. Pokusíme se Vám být maximálně nápomocni a ve spolupráci s Vámi se budeme snažit předcházet sociálně-patologickým jevům, které nás zasahují a které postihují i poměrně široce mnoho lokalit v našem městě. Je potřeba si však uvědomit, že základ výchovy je v rodinách a škola nemůže rodinu trvale nahrazovat. Může pouze podat metodickou pomoc, žáka vést a ukázat mu „cestu rozumným směrem“ (sport, reprezentace školy v kulturní či výukové oblasti, apod.). Budeme i nadále pokračovat v systému úředních hodin pro rodiče, který se osvědčil, a to v dopoledních i odpoledních hodinách. Přesný rozpis úředních hodin bude zveřejněn na stránkách školy po zveřejnění rozvrhu hodin.

Těšíme se na spolupráci s Vámi a jsme zde pro Vás.

S přátelským pozdravem                              Mgr. Roman Hamrus, ředitel školy

V Karviné 28.8. 2017

 

Vážení rodiče, milí žáci,  

ve spolupráci s naším zřizovatelem - statutárním městem Karviná, se nám podařilo doladit velmi náročnou ekonomickou i administrativní záležitost. Přípravné legislativní a projektové práce trvaly několik měsíců. Byly nám schváleny a také byly i vysoutěženy na principu zákona o veřejných zakázkách dvě naše důležité investiční akce, které se budou konat o letošních prázdninách 2017. Jedná se o:

 

  1. dokončení oprav  elektrorozvodné sítě, a to na chodbách, v tělocvičně, šatnách a přilehlých prostorách, a to včetně následného malování
  2. rekonstrukce šaten 1. stupně

 

Firmy byly vybrány a nic nebrání dalším smluvním jednáním. Během prázdnin 2017 tedy bude ve škole „velký provozní frmol“, ale věříme, že vybrané firmy budou pracovat ve spolupráci s námi tak, aby začátek školního roku 2017-18 nebyl nijak narušen.

 

Kromě těchto dvou akcí v prostorách základní školy proběhne také investiční akce v prostorách školy mateřské. Jedná se o dílčí revitalizaci školní zahrady, kdy přípravné práce jsou již v plném běhu. O tomto Vás budeme informovat.

 

O úspěšnosti našich investičních akcí se můžete přesvědčit i na fotkách z našeho venkovního altánu, který již využíváme k výuce dětí. Tuto investiční akci jsme úspěšně realizovali v loňském roce, ale její efekt je hmatatelnější až nyní s příchodem krásného jarního počasí.

 

Mgr. Roman Hamrus, ředitel školy

Venkovní uč...
Venkovní učebna Venkovní učebna

Informace o schválení investičních akcí našim zřizovatelem. Jedná se o:

-          dokončení opravy elektroinstalace ZŠ včetně maleb a nátěrů  

-          opravy šaten I. stupně

-          oprava a doplnění herních prvků na zahradě MŠ

Všechny tyto akce však budou muset projít výběrovým řízením podle legislativy o veřejných zakázkách a podle jejich výsledků bude řešena následná realizace. Pokud vše proběhne organizačně podobně úspěšně jako v předchozím školním roce, kdy probíhaly opravy elektra na pavilonech a dále se budoval venkovní altán pro výuku, mohlo by se vše realizovat během LETOŠNÍCH prázdnin.

 

Mgr. Roman Hamrus

ředitel ZŠ a MŠ Majakovského

Milí žáci, vážení rodiče,

dovolte mi, abych Vás co nejsrdečněji pozdravil na konci školního roku, poděkoval za spolupráci a popřál krásné prázdniny a dovolenou, a to jak žákům a rodičům základní školy, tak i školy mateřské. Našim odcházejícím deváťákům přeji hodně úspěchů na středních školách, na které se dostali a bezproblémový vstup do budoucího života.

Nechci Vás zatěžovat sáhodlouhými strategickými vizemi, nicméně mi dovolte, abych uvedl pár faktických věcí, které nás čekají v období prázdnin a následně během školního roku 2016-17.

Během prázdnin projde škola rozsáhlými rekonstrukcemi a investičními akcemi, které nám schválil náš zřizovatel – statutární město Karviná. Bude se jednat o kompletní opravu elektro na pavilonech A a B, následné malování a porevizní opravy. Do konce měsíce září 2016 by měla proběhnout výstavba venkovního altánu – přírodovědné učebny, včetně zeleně a zpevněných ploch pro výuku přírodovědných předmětů a také připravujeme nové investice v oblasti informatiky (IT tabule, projektor a nový systém internetového připojení). Toto by mělo ještě více zefektivnit a zrychlit provoz naší PC sítě.

Kromě tradičních akcí (např. červnového Dne dětí, apod.) bude naše škola oslavovat 50. výročí svého založení. Scénář oslav a akcí postupně ladíme, ale co již snad můžeme říct na 99  % -slavnostní akademie v Městském domě kultury se bude konat ve čtvrtek 27. dubna 2017. Na tuto akci budou rodiče srdečně zváni, neboť předpokládáme zapojení všech dětí do příprav a programu na tuto velkolepou akci.

O dalších akcích Vás budeme informovat na našich www stránkách.

S přátelským pozdravem a jsme zde pro Vás.

Mgr. Roman Hamrus, ředitel školy