Milí žáci, vážené kolegyně a kolegové, milí rodiče.

Dovolte mi, abych Vás co nejsrdečněji přivítal na prahu dalšího školního roku 2015-16.

Pevně věřím, že úspěchy naší školy budou pokračovat minimálně tak, jako v letech minulých a že postavení ZŠ Majakovského se bude v dnešní době neustále upevňovat. Našimi hlavními prioritami kromě základní výuky, která vyplývá ze zákona, bude další prohlubování školního vzdělávacího programu Majáček s akcentem na jazykové a sportovní třídy. Pokusíme se určitě  navázat na úspěchy celostátního charakteru, jež jsou široké veřejnosti i médiím již velice  dobře známy, a to v oblasti basketbalu, jazykových projektů a celé řady soutěží (multimediální, matematické, společenské, literární), kterých bylo ve školním roce 2014-15 nesmírně mnoho a které jsou zveřejněny ve výroční zprávě o činnosti školy. Od 1. 1. 2016 bude k naší škole připojena MŠ Kpt. Jaroše, o čemž rozhodlo Zastupitelstvo města Karviné na svém jednání. Tato věc umožní ještě bližší propojení vzdělávacího systému základní a mateřské školy.

Ve spolupráci s TJ Sokol Karviná budou naši žáci dále působit ve svazových soutěžích České basketbalové federace (a to od věkové hranice minižáků). Dle zájmu žáků předpokládáme také organizaci lyžařského výcviku a školy v přírodě. V oblasti projektů jsme byli během prázdnin 2015 opět úspěšní s žádostí o dotace s MŠMT na projekt týkající se čtenářské gramotnosti a rozvoje jazykové vybavenosti. Ve 2. a 3. ročníku budeme aplikovat čtenářské dílny a nakupovat nové knihy. Pro 20 žáků II. stupně bude organizován zdarma šestidenní vzdělávací zájezd do Anglie, patrně v termínu 10. - 16. 10. 2015. Ve 2. polovině školního roku budeme pravděpodobně opět realizovat projekt AIESEC, kdy k nám do výuky budou chodit cizojazyční studenti z nejrůznějších koutů světa. Budeme pokračovat i v celé řadě mimoškolních akcí – sportovních, kulturních, společenských, vzdělávacích, které mají svou tradici u žáků na I. i II. stupni. Těžiště kulturních a charitativních akcí bude hlavně o Vánocích a Velikonocích.

Během prázdnin byla na škole realizována celá řada dílčích oprav za účelem větší bezpečnosti žáků a zlepšení prostředí.  Největší akcí byla oprava elektrorozvodů a svítidel na pavilonech C a D, tedy na I. i II. stupni. Tato oprava má velký vliv na stabilitu elektro-rozvodné sítě, poněvadž požadavky na elektrozdroje z důvodu používání internetu, interaktivních tabulí a dalších věcí do výuky jsou čím dál větší. Kromě toho proběhlo v návaznosti na akci elektro i malování chodeb na těchto pavilonech, takže se opět zlepšila kultura prostředí, kde budou naši žáci. V rámci větších investičních akcí připravujeme také rekonstrukci šaten, projektová dokumentace je již zpracována, budeme čekat na schválení investice naším zřizovatelem. Stejná situace je u akce „venkovní přírodovědná učebna“, kdy jsme již získali stavební povolení a budeme čekat na povolení výběrového řízení na danou investiční akci. Hodláme se rovněž patřičně soustředit na výuku žáků, a to se zřetelem na jejich budoucí uplatnění. Na II. stupni budeme akcentovat u deváťáků přijímací zkoušky na střední školy a v rámci výchovného poradenství se budeme snažit rodiče maximálně informovat o možných nabídkách středních škol v okolí. Zde však je škola pouze v roli poradní, důležité rozhodnutí musí udělat žáci v souladu se svými rodiči.

Rodiče   všech  žáků  bych  chtěl   ubezpečit, že  budeme  věnovat  náležitou pozornost  řešení výchovných problémů,  jako je  neomluvená  absence, vzájemné  nevhodné chování mezi žáky, rasismus, xenofobie. Pokusíme se Vám být  maximálně  nápomocni a ve spolupráci  s Vámi se budeme snažit předcházet sociálně-patologickým jevům, které  nás zasahují a které postihují i poměrně široce mnoho lokalit v našem městě (včetně oblasti v Karviné – Mizerově). Je potřeba si však uvědomit, že základ výchovy je v rodinách a škola nemůže rodinu trvale nahrazovat. Může pouze podat metodickou pomoc, žáka vést a ukázat mu „cestu rozumným směrem“ (sport, reprezentace školy v kulturní či výukové oblasti, apod.).  Budeme i nadále pokračovat v systému úředních hodin pro rodiče, který se osvědčil, a to v dopoledních i odpoledních hodinách. Přesný rozpis úředních hodin bude zveřejněn na stránkách školy po zveřejnění rozvrhu hodin. Těšíme se na spolupráci s Vámi a jsme zde pro Vás.

S přátelským pozdravem

Mgr. Roman Hamrus, ředitel školy

V Karviné 24.8. 2015