Informace o schválení investičních akcí našim zřizovatelem. Jedná se o:

-          dokončení opravy elektroinstalace ZŠ včetně maleb a nátěrů  

-          opravy šaten I. stupně

-          oprava a doplnění herních prvků na zahradě MŠ

Všechny tyto akce však budou muset projít výběrovým řízením podle legislativy o veřejných zakázkách a podle jejich výsledků bude řešena následná realizace. Pokud vše proběhne organizačně podobně úspěšně jako v předchozím školním roce, kdy probíhaly opravy elektra na pavilonech a dále se budoval venkovní altán pro výuku, mohlo by se vše realizovat během LETOŠNÍCH prázdnin.

 

Mgr. Roman Hamrus

ředitel ZŠ a MŠ Majakovského

Milí žáci, vážené kolegyně a kolegové, milí rodiče.

Dovolte mi, abych Vás co nejsrdečněji přivítal na prahu dalšího školního roku 2015-16.

Pevně věřím, že úspěchy naší školy budou pokračovat minimálně tak, jako v letech minulých a že postavení ZŠ Majakovského se bude v dnešní době neustále upevňovat. Našimi hlavními prioritami kromě základní výuky, která vyplývá ze zákona, bude další prohlubování školního vzdělávacího programu Majáček s akcentem na jazykové a sportovní třídy. Pokusíme se určitě  navázat na úspěchy celostátního charakteru, jež jsou široké veřejnosti i médiím již velice  dobře známy, a to v oblasti basketbalu, jazykových projektů a celé řady soutěží (multimediální, matematické, společenské, literární), kterých bylo ve školním roce 2014-15 nesmírně mnoho a které jsou zveřejněny ve výroční zprávě o činnosti školy. Od 1. 1. 2016 bude k naší škole připojena MŠ Kpt. Jaroše, o čemž rozhodlo Zastupitelstvo města Karviné na svém jednání. Tato věc umožní ještě bližší propojení vzdělávacího systému základní a mateřské školy.

Milí žáci, vážení rodiče,

dovolte mi, abych Vás co nejsrdečněji pozdravil na konci školního roku, poděkoval za spolupráci a popřál krásné prázdniny a dovolenou, a to jak žákům a rodičům základní školy, tak i školy mateřské. Našim odcházejícím deváťákům přeji hodně úspěchů na středních školách, na které se dostali a bezproblémový vstup do budoucího života.

Nechci Vás zatěžovat sáhodlouhými strategickými vizemi, nicméně mi dovolte, abych uvedl pár faktických věcí, které nás čekají v období prázdnin a následně během školního roku 2016-17.

Během prázdnin projde škola rozsáhlými rekonstrukcemi a investičními akcemi, které nám schválil náš zřizovatel – statutární město Karviná. Bude se jednat o kompletní opravu elektro na pavilonech A a B, následné malování a porevizní opravy. Do konce měsíce září 2016 by měla proběhnout výstavba venkovního altánu – přírodovědné učebny, včetně zeleně a zpevněných ploch pro výuku přírodovědných předmětů a také připravujeme nové investice v oblasti informatiky (IT tabule, projektor a nový systém internetového připojení). Toto by mělo ještě více zefektivnit a zrychlit provoz naší PC sítě.

Kromě tradičních akcí (např. červnového Dne dětí, apod.) bude naše škola oslavovat 50. výročí svého založení. Scénář oslav a akcí postupně ladíme, ale co již snad můžeme říct na 99  % -slavnostní akademie v Městském domě kultury se bude konat ve čtvrtek 27. dubna 2017. Na tuto akci budou rodiče srdečně zváni, neboť předpokládáme zapojení všech dětí do příprav a programu na tuto velkolepou akci.

O dalších akcích Vás budeme informovat na našich www stránkách.

S přátelským pozdravem a jsme zde pro Vás.

Mgr. Roman Hamrus, ředitel školy