Součástí našich hodin angličtiny jsou nejen různé hry a soutěže, ale také pantomima a krátké scénky. Minulou hodinu jsme s žáky z 5. B sehráli komiks Mickey, Millie and Mut týkající se dění z knihy Project, které nás učebnicí provází spolu se svým psem Mutem. Komiks se týkal soutěže o samolepky z ranních cereálií. Každý z žáčků dostal svou roli, kterou se naučil nazpaměť. Dětem se scénka moc povedla. I ti stydlivější se zapojili a ani si neuvědomili, že už dokážou sami něco říct ve svém druhém cizím jazyce.

Mgr. Marcela Litomyská

Dne 20. 1. 2015 jsme s dětmi z 6.B navštívili knihovnu v Karviné-Fryštátě, abychom se dozvěděli něco o životě a díle hudebního génia Michaela Jacksona. Jelikož paní knihovnice patří mezi jeho fanynky, poutavě nám vyprávěla Michaelův příběh od dětství až po jeho smrt. Dověděli jsme se mimo jiné o těžké nemoci, tzv. "vlčí", kterou Michael trpěl, také jak to možná ne/bylo s velkou mediální kauzou týkající se jeho lásky k dětem, o jeho vztahu k mamince a otci, i to že byl básníkem a dokonce výborným kreslířem. Měli jsme možnost polistovat několik zajímavých biografií a poslechnout si ukázky jeho písní. 

Mgr. Marcela Litomyská

V týdnu od 8. – 15. 12. 2014 probíhala na celém světě celosvětová Hodina kódu – „Hour of  Code“ . U nás ve škole proběhla Hodina kódu (základy programování) dne 10. 12. 2014. Základem hodiny bylo vyřešení sady velmi jednoduchých programovacích úloh. Žáci mohli pracovat ve dvojicích. Hodiny kódu se zúčastnili žáci, kteří byli úspěšní v celostátní soutěži „Bobřík informatiky“. 

Ing. Monika Brandlová

Hour of code
Hour of code Hour of code

 

Žáci 1. - 5. ročníků se od prosince účastní přímo ve školních třídách řady preventivních programů organizovaných Charitním střediskem "Maják", které je zaměřeno na všeobecnou i selektivní primární prevenci.

Cílem programu primární prevence probíhajícího ve dnech 2. - 4. 12. 2014 byly problémy třídního kolektivu a pozitivní třídní klima. Jednalo se především o zamezení vzniku šikany a kyberšikany mezi dětmi, naučit žáky rozpoznat formy šikany a správně reagovat na takto vzniklé problémy. Přednášky byly zaměřeny na utváření kladného a bezpečného místa pro všechny ve třídě, tj. na posílení a utužení zdravých vztahů mezi žáky, vzájemný respekt, slušné chování a kamarádství. 

Pro 4. - 5. ročníky byl zrealizován dne 9. 12. 2014 program o rozpoznání jednotlivých druhů návykových látek a jejich škodlivosti pro lidský organismus, o riziku spojeném se závislostí. Program se týkal podpory asertivního chování při kontaktu s návykovou látkou (alkoholismus, nikotinismus), byly předány kontakty na místa, kam se mohou žáci obrátit o pomoc. Další program pro 4. - 5. ročníky uskutečněný 11. 12. 2014 se zaměřoval na posílení zásad slušného chovní a vystupování ve vztahu k vrstevníkům i dospělým. Děti se seznámily s etiketou. 

Beseda s názvem "Volný čas a jeho rizika" proběhla 13. 1. 2015 a účastnili se jí opět žáci 4. - 5. ročníků. Proběhlo seznámení dětí s možnostmi smysluplného a správného využití volného času. Cílem besed bylo posílení zdravých návyků a postojů, upevnění pozitivních hodnot jako jsou zájmové kroužky, příroda a sport. Hovořilo se o nadměrném hraní počítačových her, závislosti na sociálních sítích, gamblingu, vandalství a pasivních způsobech života. 

Pozitivním třídním klimatem se budou naši čtvrťáci zabývat na preventivní besedě 29. 1. 2015. Těšíme se na další společné dubnové setkání s názvem "Multikulti", kde budou děti seznámeny s různými etnickými a národnostními menšinami. 

V rámci prevence proti šikanování byly školní metodičkou prevence třídním kolektivům předána k podpisu "Charta proti šikanování", která je zveřejněna ve všech třídách naší školy.

Mgr. Zuzana Mangirasová

V úterý 16. prosince 2014 se děti z prvního stupně sešly v klubovně naší školy, aby si zazpívaly písničky v anglickém a německém jazyce např. Merry Christmas, Kling Glöckchen, The days of the week, Komm, Wir gehen nach Betlehem, Christmas, Schnappi, Jingle Bells, The Christmas tree. Na závěr nám zazpívali žáci ze třídy 6. B a 9. A píseň Last Christmas.   

Byla to úžasně strávená hodinka, všem se moc líbila, děti byly opravdu skvělé a na všechny čekala sladká odměna. 

Moc děkuji všem žákům a učitelům, kteří si s nacvičováním a organizací dali práci a už se těšíme na další rok.

Mgr. Pavlína Mojová 

Cizojazyčná ván...
Cizojazyčná vánoční besídka Cizojazyčná vánoční besídka