vyplývá z vyhlášky ministerstva školství č.107/2005 Sb. o školním stravování, z vyhlášek ministerstva zdravotnictví č.561/2005 Sb.

Organizace provozu stravování

  • obědy se ve školní jídelně vydávají v době od 11:55 do 14:00 hod.

Žáci si po příchodu do šatny odloží aktovku do skříňky a s oblečením vstupují do jídelny.

  • v jídelně se každý žák obsluhuje sám. Polévku mu nalije pedagogický dozor. Ten také dohlíží na bezpečnost a kázeň dětí.
  • další jídlo mu vydá kuchařka u výdejního okénka na čip ke stravování. Každý předem hlásí kolik asi sní, abychom snížili zbytky na minimum. Strávník může požádat o přídavek. Menu č.l nebo č.2 si strávník objednává  sám v objednávkovém terminálu na týden dopředu.

    Norma masa je následující:

     7 – 10 let   v syrovém stavu 60 gr.     po tepelné úpravě  činí     35 gr.

     11 – 14 let                            70 gr.                                              45 gr.

     15 a více let                          80 gr.                                              56 gr.

     dospělí                                 80 gr.                                              56 gr.

-     použité nádobí odevzdá u okénka k tomu určenému a každý strávník si po sobě utře stůl

  • v jídelně nepobíháme ani nekřičíme, také neničíme vybavení školní jídelny
  • stravu včetně ovoce konzumujeme ve školní jídelně. 

Způsob placení, přihlašování a odhlašování obědů

Stravné platíme na 1 měsíc dopředu. Úhradu lze provést budˇ složenkou nebo inkasem z účtu.

Svolením inkasa z účtu strávníka, převodem na bankovní účet školy.
Od 1. 9. 2018 je zaveden nový bankovní účet školy pouze pro stravné. Číslo účtu je 115-7501500267/0100. Stravné na následující měsíc je stahováno k 20. dni v běžném měsíci.

Při úhradě složenkou si žák 20. dne v měsíci vyzvedává složenku na následující měsíc. Ústřižek o zaplacení předloží vedoucí školní jídelny nejpozději poslední pracovní den předchozího měsíce.

Strávníci , kteří tak neučiní, nebudou započítáni do stavu a nemají 1.den v novém měsíci nárok na oběd.

  • Obědy odhlašujeme 1 den předem u vedoucí školní jídelny

v době 7:00 – 8:00 hod. nebo v 11:30 – 14:30 hod. osobně, e-mailem, nebo telefonicky na č. tel. 596312003, popř. prostřednictvím vychovatelky ve ŠD.

Podle vyhlášky č107/2005 Sb. § 7 mají na oběd nárok žáci, kteří se zúčastňují vyučovacího procesu - tedy nikoliv žáci v době jejich nemoci, kdy o ně pečuje rodina. Rodiče jsou ze zákona povinni odhlásit dítě v době nemoci, v opačném případě bude zpětně vymáhán doplatek do plné částky nedotované stravy Kč 55,-/oběd. Pokud by si rodiče přáli obědy pro nemocné děti odebírat, pak se bude jednat o doplňkovou činnost školní jídelny a cena oběda bude zahrnovat plné náklady na přípravu oběda (mzdy, režii a potraviny) Kč 55,-/oběd.

Vrácenky za odhlášené obědy se vracejí odpočtem od stravného.

Při onemocnění žáka si mohou rodiče 1. den vyzvednout oběd do jídlonosiče

V době 11:15 – 11:35 hod. popř. 13:45 – 14:00 hod.

 

Zaměstnanec má nárok na jedno hlavní jídlo v průběhu stanovené směny.

V průběhu takto stanovené směny lze poskytovat za zvýhodněnou cenu jedno hlavní jídlo, pokud přítomnost v práci trvá alespoň 3 hodiny.

Novela zákona č. 250/2000Sb., zákonem č.557/2004 Sb., vložila do zákona nový § 33b, který již zvýhodněné stravování zaměstnanců v době jejich omluvené nepřítomnosti v práci neumožňuje/nemoc, volno, dovolená, služ. cesta delší než 5 hodin/

  • strávníci jsou povinni se řídit pokyny vedoucí školní jídelny, dozorujícího pedagoga a vedoucí kuchařky
  • strávníci jsou povinni se chovat při stravování ohleduplně, v souladu s hygienickými a společenskými pravidly při stolování
  • problémy nebo své připomínky k pokrmům strávník hlásí vedoucí jídelny, dozorujícímu pedagogovi
  • mimořádný úklid jídelny během výdeje provádí pracovnice kuchyně, která má na starosti odběr použitého nádobí

-  strávníci a rodiče se mohou seznámit s provozním řádem jídelny na internetových stránkách školy. Také je tam zveřejňován jídelní lístek.

V Karviné dne 31. 8. 2018

Sestavila: Žaneta Valošková, vedoucí ŠJ