Vedoucí ŠPP, výchovná poradkyně

Mgr. Pavlína Mojová

Konzultační hodiny: Pátek 10:00 – 10:45 nebo dle domluvy

Kontakt – email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Metodik prevence

Mgr. Silvie Vlčková

Konzultační hodiny: dle domluvy

kontakt – email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Statutární zástupce ředitele školy

Mgr. Aleš Homan, Ph.D.

Konzultační hodiny: dle domluvy

kontakt – email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Speciální pedagog

Mgr. Radim Štefek

Konzultační hodiny: dle domluvy

kontakt – email:  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště poskytuje poradenské a konzultační služby žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům. K hlavním cílům ŠPP patří aktivity vedoucí k vylepšení sociálního klimatu školy – posílení pozitivních vztahů mezi všemi subjekty školy, rozšíření oblastí primární prevence a zkvalitnění péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami.

Činnost ŠPP zajišťuje na naší škole výchovný poradce, školní metodik prevence, speciální pedagog a statutární zástupce ředitele školy. Dále se na poradenských službách školy podílí třídní učitelé.

Členové ŠPP:

Vedoucí ŠPP, výchovná poradkyně – Mgr. Pavlína Mojová

Školní metodik prevence – Mgr. Silvie Vlčková

Speciální pedagog – Mgr. Radim Štefek

Statutární zástupce ředitele školy – Mgr. Aleš Homan, Ph.D.

Cíle ŠPP:

 • poskytování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami,
 • sledování a vyhodnocování účinnosti zvolených podpůrných opatření,
 • prevence školní neúspěšnosti, vytváření předpokladů pro snižování jejich neprospěchu,
 • prevence rizikového chování a sledování a vyhodnocování účinnosti preventivních programů,
 • vytváření vhodného zázemí pro realizaci preventivních programů,
 • kariérové poradenství spojující vzdělávací, informační a poradenskou podporu k vhodné volbě vzdělávací cesty a pozdějšímu profesnímu uplatnění,
 • metodická podpora pedagogickým pracovníkům,
 • spolupráce a komunikace mezi školou a zákonnými zástupci,
 • podpora vzdělávání nadaných a mimořádně nadaných žáků, jejich vyhledávání,
 • průběžná a dlouhodobá péče o žáky s výchovnými či vzdělávacími obtížemi a vytváření příznivého sociálního klimatu pro přijímání kulturních a jiných odlišností ve škole a školském zařízení,
 • včasná intervence při aktuálních problémech jednotlivých žáků a třídních kolektivů,
 • předcházení všem formám rizikového chování včetně různých forem šikany či diskriminace,
 • spolupráce školy se školskými poradenskými zařízeními (pedagogicko-psychologické poradny, speciálně pedagogická centra), střediskem výchovné péče, oddělením sociálně-právní ochrany dětí.