PŘIHLÁŠKY NA STŘEDNÍ ŠKOLY

Informace k přijímacímu řízení žáků na střední školy

Co udělat před odevzdáním přihlášky do 1. března 2021:

 • Vybrat si střední školu a obor vzdělání, informovat se o škole na internetu, v Atlase školství (obdržel každý žák).
 • Navštívit dny otevřených dveří na jednotlivých školách (v letošním školním roce virtuálně).
 • Zjistit si podmínky pro přijetí do vybraného oboru – ředitel střední školy zveřejní do 31. 1. 2021, střední školy s talentovými zkouškami již zveřejnily.
 • Žáci obdrží přihlášku s doplněným prospěchem spolu s pololetním vysvědčením ve čtvrtek 28. 1. 2021.
 • Vyplnit přední stranu přihlášky – název, adresu střední školy a přesný obor vzdělávání (kód a název) a pak vrátit zpět p. uč. Mojové do 12. 2. 2021– okopírujeme, doplníme razítko ZŠ a podpis ředitele základní školy.
 • Přihlášku odevzdat přímo na střední škole do 1. 3. 2021.
 • Na některé obory je třeba lékařské potvrzení. (včas si zajistit u lékaře, zvláštní příloha informace viz. příslušná střední škola).
 • Pokud má žák diagnostikovány poruchy učení a bude požadovat úlevy při přijímacích zkouškách či studiu na střední škole, musí tuto diagnózu doložit zprávou psychologa k přihlášce.
 • Zápisové lístky obdržíte 15. – 19. 2. 2020 od p. uč. Mojové.

 

Přijímací zkoušky se budou konat:

 1. termín: čtyřleté obory 4. 2021
 2. termín: čtyřleté obory 4. 2021

Jednotné přijímací zkoušky se budou konat formou písemného testu z českého jazyka a literatury a z matematiky a jejich aplikací.

!!! Nemůže-li se žák z vážných důvodů zkoušky zúčastnit, je třeba se omluvit nejpozději do 3 dnů a přihlásit se ke zkoušce v náhradním termínu.

Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí:

Ředitel SŠ zveřejní seznam přijatých uchazečů (uvedených pod přiděleným registračním číslem), jejich pořadí podle výsledků hodnocení a všechna hodnotící kritéria budou zveřejněna ve škole na přístupném místě.

Rodiče nepřijatých žáků dostanou písemné oznámení o nepřijetí.

V případě přijetí žáka:

Do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí doručit řediteli SŠ zápisový lístek. Zápisový lístek je možné uplatnit pouze jednou. To však neplatí v případě, že žák chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání.

V případě nepřijetí žáka:

Do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí je možné podat k rukám ředitele SŠ odvolání proti rozhodnutí. Možnost uvolněného místa po uchazečích, kteří byli přijati, ale rozhodli se pro jinou školu (neodevzdali zápisový lístek).

Nevyjde-li odvolání, podívat se na volná místa ve 2. kole. Ve druhém kolem již není počet přihlášek omezen.

Mgr. Pavlína Mojová

Výchovná poradkyně

PŘIHLÁŠKY NA STŘEDNÍ ŠKOLY

Informace k přijímacímu řízení žáků na střední školy

Co udělat před odevzdáním přihlášky do 1. března 2020:

 • Vybrat si střední školu a obor vzdělání, informovat se o škole na internetu, v Atlase školství (obdržel každý žák).
 • Navštívit dny otevřených dveří na jednotlivých školách.
 • Zjistit si podmínky pro přijetí do vybraného oboru – ředitel střední školy zveřejní do 31. 1. 2020, střední školy s talentovými zkouškami do 31. 10. 2019.
 • Žáci obdrží 2 přihlášky s doplněným prospěchem spolu s pololetním vysvědčením dne 30. 1. 2020.
 • Vyplnit přední stranu přihlášky – název, adresu střední školy a přesný obor vzdělávání (kód a název) a pak si nechat potvrdit na ZŠ razítko a podpis ředitele základní školy do 14. 2. 2020 – zajišťuje p. uč. Mojová (výchovná poradkyně).
 • Přihlášku odevzdat přímo na střední škole do 1. 3. 2020.
 • Na některé obory je třeba lékařské potvrzení. (včas si zajistit u lékaře, zvláštní příloha informace viz. příslušná střední škola).
 • Pokud má žák diagnostikovány poruchy učení a bude požadovat úlevy při přijímacích zkouškách či studiu na střední škole, musí tuto diagnózu doložit zprávou psychologa k přihlášce.
 • Zápisové lístky obdržíte 24. – 26. 2. 2020 od p. uč. Mojové.

Přihlášky na SŠ

V prvním kole přijímacího řízení do denní formy vzdělávání si může uchazeč podat 2 přihlášky. Na přihlášce uvede uchazeč dvě školy v pořadí podle svojí preference. Žáci obdrží kopii přihlášky od výchovné poradkyně, vyplní základní identifikační údaje uchazeče, obě školy v pořadí podle preference žáka, kód oborů a termín přijímacího řízení. Tuto kopii přihlášky odevzdá podepsanou zákonným zástupcem a žákem výchovné poradkyni do 8. 2. 2019. Škola vytiskne na přihlášku informace o uchazeči, hodnocení žáka za 8. ročník a první pololetí 9. ročníku a doplní název příslušných středních škol a kód oboru a podepsanou ředitelem školy předá uchazeči. Uchazeč odevzdává sám přihlášku řediteli příslušné střední školy a to do 1. 3. 2019. Spolu s přihláškou odevzdá uchazeč další dokumenty vyžádané příslušnou školou. Pokud škola vyžaduje potvrzení o zdravotní způsobilosti žáka, je nutno si nechat potvrdit lékařem posudek o zdravotní způsobilosti.

Bližší informace ohledně přihlášek a přijímacího řízení na střední školy naleznete zde:

http://www.cermat.cz/jednotna-prijimaci-zkouska-2017-1404035397.html

 

Mgr. Pavlína Mojová