Venkovní sportoviště slouží pro žáky školní a zájmové tělovýchovy a veřejnosti. Tento řád slouží k zajištění pořádku, bezpečnosti a ochrany uživatelů a návštěvníků venkovních sportovišť. Uživatelé i návštěvníci jsou povinni se tímto řádem řídit a bezpodmínečně jej dodržovat.

Provozovatele venkovních sportovišť (název organizace: ZŠ a MŠ Majakovského, Karviná – Mizerov, přísp.org.) zastupuje ve sportovním areálu jeho správce, nebo při školní tělesné výchově příslušní pedagogové.

Kontakt na provozovatele:  596 311 196,  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Povinnosti společné pro školní tělesnou výchovu i aktivity provozované na tomto hřišti sportovními organizacemi a veřejností

 1. Školní hřiště slouží výhradně ke sportovnímu využití.
 2. Přístup na hřiště je možný pouze určeným vchodem, který je mimo provozní dobu uzavřen. Přelézání plotu a zamčené brány je zakázáno.
 3. Všichni uživatelé hřiště jsou povinni chovat se zdrženlivě, zachovávat a udržovat pořádek, odpady odkládat do k tomuto účelu vyčleněných nádob.
 4. V areálu je přísně zakázáno:
 • kouření a vstup s otevřeným ohněm
 • jízda na kole, kolečkových bruslích a skateboardech na veškerých plochách
 • užívání alkoholických nápojů a drog
 • odhazování použitých žvýkaček na zem
 • vodění zvířat.
 1. Všichni uživatelé jsou povinni respektovat pokyny pedagogů školy a správce hřiště.
 2. Za škody, poranění a úrazy, způsobené vlastní neopatrností nebo nedodržením pokynů nenese provozovatel žádnou odpovědnost.
 3. Porušení pravidel Řádu školního hřiště může být důvodem k vykázání z areálu, popř. k uhrazení vzniklé škody.

Řád školního hřiště pro školní tělesnou výchovu

 1. Žáci se převlékají v předem určené šatně. Během hodiny tělesné výchovy zajistí vyučující její uzamčení. Zajistí také uložení cennějších předmětů (hodinky, mobilní telefony atd.).

      Na hřiště vcházejí pod vedením vyučujícího jím vybraným vchodem.

 1. Před zahájením vyučování není žákům vstup na hřiště povolen. Na hřiště vstupují jen v doprovodu vyučujícího.
 2. Žákům je zakázáno lézt na konstrukce nacházející se na hřišti (např. branky, překážky atd.) a manipulovat s nimi. Výjimku může povolit jen vyučující.
 3. Při cvičení nesmí mít žáci na sobě hodinky, řetízky a jiné předměty, které by mohly způsobit úraz. Ukládají je na určené místo podle pokynů vyučujícího. Žáci nesmí nosit a používat v areálu žvýkačky, jídlo a nápoje na bázi Koly.
 1. S tělovýchovným nářadím a zařízením zacházejí šetrně, pokud zjistí závadu, oznámí ji neprodleně vyučujícímu.
 2. Každý úraz hlásí ihned vyučujícímu.
 3. Na hřišti jsou všichni povinni zachovávat čistotu a pořádek.
 4. Po skončení vyučovací hodiny zajistí vyučující pořádek na hřišti a nechá uklidit veškeré nářadí, náčiní a pomůcky, které v hodině potřeboval. Vyučující poslední hodiny TV je povinen uklidit veškeré zbývající náčiní a nářadí.

Řád školního hřiště pro aktivity sportovních organizací a veřejnosti

Školní hřiště využívají ke svým aktivitám mimo školy (školní tělesné výchovy, školních kroužků, včetně školní družiny a mateřských škol) za poplatek ve výši v souladu s vyhláškou města Karviné sportovní oddíly, které mají hřiště k pravidelnému využití rezervováno předem, a zdarma sportující veřejnost.

 1. S tímto řádem se musí pečlivě seznámit každý uživatel ihned po příchodu do areálu školního hřiště. Uživatel má právo užívat školní hřiště a jeho vybavení v souladu s jeho řádem.
 2. Uživatelé vstupují na hřiště pouze se svolením správce hřiště, který zaznamená čas využití hřiště, počet sportujících a jméno, příjmení jedné zodpovědné osoby do knihy využití sportoviště.
 3. Všichni uživatelé jsou povinni řídit se pokyny a nařízeními provozovatele – správce hřiště.
 4. Správce hřiště je zodpovědný za dohled, uživatelé jsou povinni respektovat jeho pokyny.
 5. Uživatelé jsou povinni udržovat v čistotě všechny prostory areálu a v případě jejich znečištění je uvést do původního stavu, nebo uhradit náklady na úklid.
 6. Uživatelé jsou povinni zajistit veškeré své věci vnesené do areálu proti krádeži, provozovatel neručí za jejich odcizení, ani za ztrátu osobních věcí.
 7. Uživatelům není dovoleno provádět bez souhlasu provozovatele jakékoliv úpravy, nebo manipulovat s vybavením hřiště.
 8. Provozovatel má právo vykázat návštěvníka zahrady, jestliže:
 • porušuje tento řád
 • porušuje bezpečnost a hygienické předpisy
 • poškozuje majetek provozovatele
 • způsobuje nadměrnou hlučnost
 • kouří, pije alkoholické nápoje
 • zakládá ohně
 • chová se hrubě, urážlivě či má jinak neslušné chování vůči ostatním návštěvníkům areálu nebo provozovateli
 1. Při hrubém porušení platného Řádu bude okamžitě správcem zahrady informována Městská policie Karviná.
 2. Provozovatel má právo požadovat náhradu škody po návštěvníkovi, který ji způsobil.
 3. Ukončení své činnosti a odchod z hřiště oznámí uživatelé správci hřiště, a to nejpozději při skončení provozní doby dle vyvěšeného návštěvního řádu, pokud není provozovatelem písemně povoleno zdržovat se v areálu déle.
 4. Běžnou údržbu, opravy, úklid a kontroly provádí pověřené osoby.
 5. Provozovatel neodpovídá za úrazy vzniklé při činnostech provozovaných na hřišti při jeho užívání veřejností.

Správce hřiště: Sodomka Petr              Kontakt: 731 755 104

Správce hřiště: Lepka Jakub                Kontakt: 732 243 501

Správce hřiště: Wróbel David               Kontakt:  604 454 130

Správce hřiště: Martinček Milan           Kontakt:  734 486 817 

 

Využívání školního hřiště veřejností

Období:

   březen, duben, září a říjen

Sobota, neděle

   od 09.00 do 12.00 a od 14.00 do 17.00 hodin

 

Období:

   květen, červen

Sobota, neděle

   od 08.00 do 12.00 a od 14.00 do 19.00 hodin

 

Období:

   červenec, srpen

Sobota, neděle

   od 08.00 do 12.00 a od 14.00 do 20.00 hodin

 

V případě nepříznivých klimatických podmínek (déšť, sníh, nízká teplota) je školní hřiště uzavřeno.

Důležitá telefonní čísla

Hasiči

   Záchranná

   služba

   Policie

   Městská policie

   Integrovaný

   záchranný systém

150

   155

   158

   156

   112

 

Tento  Provozní řád je pro všechny uživatele veřejně přístupný a nabývá účinnosti od 07. července 2021

V Karviné, dne 07.07.2021