Vážení rodiče, milí žáci a kolegové.

Po delším období, které bylo způsobeno hlavně špatnou epidemiologickou situací, se na Vás opět obracím před začátkem dalšího školního roku. Během školních prázdnin jsme pracovali na  následujících projektech:

  1. Environmentální úprava zahrady MŠ – projekt ve spolupráci se zřizovatelem byl realizován a zahrada MŠ byla nově ekologicky zušlechtěna.
  2. Projekt šablony III – projekt bude pokračovat, bude se týkat doučování žáků, zvláště pak těch, kteří měli složitější adaptaci po návratu z dálkové výuky během „covid-pauzy“.
  3. Projekt Erasmus +  jde o zahraniční výjezdy žáků a učitelů, z důvodů epidemiologických bylo vše prozatím pozastaveno, ale na nových vizích pracujeme a se zahraničním partnerem komunikujeme.
  4. Dokončení úpravy sociálního zařízení a rozvodů v tělocvičně ZŠ – první etapa úspěšně proběhla v roce 2020 a k dokončení 2. etapy  došlo během letošních prázdnin, takže šatny a sociálky jsou zcela nové, informovali jsme již o tomto i na  sociálních sítích.

Mimo tyto velké opravy jsme prováděli mnoho dílčích oprav a zušlechtění jako běžnou údržbu.

Jako novou věc Vám nabídneme spolupráci se sociálním pedagogem, který se zabývá řešením výukových, výchovných i sociálních obtíží žáků v některých rodinách.

Jinak pevně věříme, že bude již probíhat standardní výuka, přestože škola i distanční výuku zvládla. Doufáme také, že centrální orgány svými zmatečnými zásahy budou co nejméně komplikovat situaci školám, které jsou dostatečně kompetentní ke způsobu organizace výuky. V oblasti testování žáků jsme nuceni centrální pokyny dodržovat, ale věříme, že děti už jsou na  toto zvyklé. V prvním týdnu bude probíhat několikeré testování, ale věříme, že následně bude vše v klidu. Ke Covidové tématice budeme dávat speciální informace.

Budeme pokračovat ve spolupráci na jazykových projektech (testy Cambridge) i ve spolupráci se SŠTaS v Karviné budeme nadále pokračovat v krajském projektu OKAP (kroužky a exkurze pro žáky), pokud to situace dovolí. I nadále pokračuje naše škola v zapojení do celoměstského projektu MAP, v plánu máme opět exkurzi do Poslanecké sněmovny ČR, pokud to bude možné s ohledem na epidemiologickou situaci.

Také ve sportovní oblasti hodláme pokračovat v našich prioritách basketbalu a plavání. Chlapecký basketbal bude i nadále pokračovat v sepětí s TJ Sokol Karviná a basketbal dívek s nově vzniklým subjektem SBŠ Karviná dostane na  ZŠ Majakovského také prostor. Věřme, že situace dovolí i návrat  k výuce plavání, které se však bude konat na plavecké učebně DEJA z důvodu rekonstrukce krytého bazénu STaRS statutárním městem Karviná.

Před blížícím se začátkem školního roku budeme zveřejňovat na stránkách školy i sociálních sítích další informace, důležité pro žáky i rodiče, které se týkají organizace výuky i komunikace s vedením školy i pedagogy.

S přátelským pozdravem Vám všem a těšíme se na Vás.

Mgr. Roman Hamrus a další členové vedení školy

Vážení rodiče a milí žáci,

 

snad se blíží doba, kdy se s mnohými z Vás již uvidíme ve škole, neboť 12.dubna by měl nastat konečný a již několikrát odložený nástup některých dětí do škol z distanční výuky. Ani nevíte, jak se my všichni učitelé na toto těšíme. Distanční výuku většina z Vás zvládla v rámci možností dobře, ač podmínky pro studium nebyly určitě pro mnohé z Vás jednoduché. Složité to bylo ale i pro nás, zvláště pak po opakovaně se měnících a zmatečných pokynech a  nařízeních některých vládních představitelů. Detaily nástupu se ještě řeší (hlavně testování),ale snad do 12.dubna  bude ve všem jasno. Detailní pokyny ještě zveřejníme.

Jako velice milou a spontánní věc jsem zaregistroval velký nápis před školou na chodníku "my chceme do školy", jejichž autorem je patrně někdo z dětí. Děkujeme Vám a i my se na Vás ve škole těšíme. Fotku nápisu přikládáme.
 
Mějte se fajn, opatrujte se zdravotně a snad už tedy brzy na viděnou.
 
Mgr. Roman Hamrus, ředitel školy a učitelé ZŠ a MŠ Majakovského 

Vážení rodiče,

na základě nových vládních nařízení a postupu epidemiologické situace sdělujeme následující:

  • od pondělí 12.10. bude výuka na 2.stupni probíhat takto: 8.a 9.ročník dle rozvrhu ve škole a 6. a 7. ročník dálkově. V týdnu od 19.10. se třídy vymění, 6. a 7.ročník ve škole dle rozvrhu a 8. a 9.ročník dálkově.
  • velice rádi bychom pracovali "normálním způsobem", protože jakákoli forma dálkové výuky nenahradí tradiční vzdělávání, ale bohužel to nejde. Plošná nařízení musíme akceptovat.
  • ŠD a ŠJ funguje v běžném provozu. 
  • provoz MŠ zůstává taktéž nezměněn.

S přátelským pozdravem a mnoho zdaru i dobrého zdraví v náročné době.

Mgr. Roman Hamrus, ředitel školy a vedení ZŠ a MŠ Majakovského