Důležité upozornění!!!

Dle nařízení vlády budou až do odvolání od 11. 3. 2020 uzavřeny všechny základní školy.

Sledujte prosím informace na našich webových stránkách a FB, kde budou informace průběžně aktualizovány.

Mgr. Roman Hamrus 

Milí žáci, vážené kolegyně a kolegové, milí rodiče.

Rád bych Vás co nejsrdečněji přivítal na prahu dalšího školního roku 2019-20.

Nechci Vás zdržovat dlouhými projevy, co se vše jsme organizačně řešili během prázdnin, bylo to podobné jako v minulých letech – dílčí opravy, modernizace a estetizace školy,  přijímání nových zaměstnanců, apod.  Věříme, že se nám bude dařit podobně jako v letech minulých, budeme pro vás připravovat různé akce ve spolupráci se spolkem Bezva škola a budeme se snažit dle zájmu  dětí opět organizovat lyžařské a turistické kurzy, vícedenní exkurze, apod.

            I v letošním školním roce jsme zapojeni do mnoha projektů – pokračovat budeme v přípravě žáků na mezinárodní zkoušky Cambridge, v rámci projektu OKAP pokračujeme ve spolupráci se Střední školou techniky a služeb – kroužky moderní elektro, 3D tisk, moderní truhlářství s možností další atraktivní exkurze, spolupracujeme s Ostravskou univerzitou v rámci projektu PRIM – ověřujeme moderní učebnice ICT, účastníme se městského projektu AdTech (3D tiskárny) a v rámci dalšího městského projektu MAP budeme pokračovat v kroužku kariérového poradenství a podpoře školních parlamentů.  Mimo běžnou výuku se budeme snažit opět žáky připravovat na olympiády a soutěže – sportovní, jazykové, kulturní a další.

V oblasti vnitřní demokracie budeme se zákonnými zástupci maximálně komunikovat, v rámci snížení administrativy přejdeme pouze na elektronické třídní knihy a provoz i výuku se budeme snažit nadále maximálně modernizovat.

K tomu všemu nám držte palce, jsme zde pro Vás a zvláště budoucím prvňáčkům přejeme mnoho zdaru při vstupu do svého prvního roku povinné školní docházky.

V Karviné 26.8. 2019

Milí žáci, vážené kolegyně a kolegové, milí rodiče.

Rád bych Vás co nejsrdečněji přivítal na prahu dalšího školního roku 2018-19.

Dovolte mi, abych tradičně na začátku školního roku aspoň letmo navázal na informace, které jsme Vám dali na www stránky v  červnu 2018.

Všechny investiční akce schválené zřizovatelem máme úspěšně zvládnuty.  Největší akcí pro žáky byla dlouho připravovaná rekonstrukce šaten II.stupně, které velmi prokoukly a akce se podařila. Šatny II.stupně byly renovovány a do prostoru byly umístěny skříňky, které umožní, aby si do nich děti dávaly  své věci. Systém postupně rozběhneme a věříme, že vše bude fungovat.

 Prováděli jsme také rekonstrukce a nákupy ve školní jídelně a kuchyni, máme nový varný kotel a novou myčku na nádobí. Tyto věci nám umožní provoz školní jídelny dále zefektivnit a modernizovat. Věříme, že školní i cizí strávníci, kteří se stravují v naší jídelně, budou maximálně spokojeni.

Pevně věřím, že vzdělávací úspěchy naší školy budou pokračovat minimálně tak jako v letech minulých. Našimi hlavními prioritami kromě základní výuky, která vyplývá ze zákona, bude  další  prohlubování  školního  vzdělávacího programu Majáček s akcentem na jazykové a  sportovní  třídy.  Budeme pokračovat v jazykových projektech a v rámci projektu Šablony II budeme pracovat na další individualizaci se žáky, jak v práci s talentovanými žáky,
tak s žáky vyžadujícími dopomoc, individuální doučování a integraci. V letošním školním roce budeme opět pokračovat v dlouholeté spolupráci s Pedagogickou fakultou Ostravské univerzity, a to v oblasti zavádění moderních technologií do výuky. Stejně jako v minulých letech i letos se mohou naši žáci připravovat na zkoušky z anglického jazyka a následně získat certifikát Cambridge s mezinárodní platnosti. Stali jsme se také projektovým partnerem Střední školy techniky a služeb v Karviné – jedná se o krajský projekt OKAP a naši žáci budou mít možnost v rámci exkurzí navštívit zajímavá místa České republiky. Pokusíme se určitě navázat  na úspěchy celostátního charakteru v basketbalu, kdy naši žáci ve spolupráci s TJ Sokol Karviná budou dále působit ve svazových soutěžích České basketbalové federace, a to od věkové hranice minižáků. Na základě rozhodnutí České basketbalové federace nám byl  opět prodloužen statut Sportovního střediska mládeže SpS, což je velký úspěch naší dlouhodobé práce  s mládeží v oblasti tělesné výchovy.  Dle zájmu žáků předpokládáme také organizaci lyžařského výcviku a školy v přírodě.

             Zvláštní pozornost budeme věnovat také dětem z naší mateřské školy (kdysi Kpt.Jaroše), hodláme pokračovat v započatém trendu od 1.1.2016, kdy byla školka připojena ke škole. Budeme pokračovat v dalších investičních projektech i mimoškolních akcích pro rodiče i děti. V mateřské škole byla instalována interaktivní kostka „magic-box“, která umožní další rozvoj práce s dětmi na  počítačích, a to  hravou formou. Tato technologie, kterou jsme získali jako doposud jediná školka ve městě, je výjimečná. Současně se v mateřské škole začneme soustředit i na výuku anglického jazyka hravou formou.  

       V tomto školním roce se nadále  zapojíme do akcí, které se týkají oslav 750. výročí založení města.  Budeme se účastnit mnoha sportovních, kulturních a charitativních akcí ve spolupráci se zřizovatelem -  statutárním městem Karviná.  

  Hodláme se rovněž patřičně soustředit na výuku žáků, a to se zřetelem na jejich budoucí uplatnění. Na II. stupni budeme akcentovat u deváťáků přijímací zkoušky na střední školy a v rámci výchovného poradenství se budeme snažit rodiče maximálně informovat
o možných nabídkách středních škol v okolí.  Pro přípravu na přijímací zkoušky budeme pokračovat v posílení matematiky i českého jazyka formou diferencované výuky
a volitelných i nepovinných předmětů.

Rodiče   všech  žáků  bych  chtěl   ubezpečit, že  budeme  nadále věnovat náležitou pozornost  řešení výchovných problémů, jako je  neomluvená  absence, vzájemné  nevhodné chování mezi žáky, rasismus, xenofobie. Pokusíme se Vám být maximálně  nápomocni   a   ve  spolupráci  s Vámi   se  budeme  snažit předcházet sociálně-patologickým jevům, které  nás  zasahují a které postihují  i  poměrně široce mnoho lokalit v našem městě. Je potřeba si však uvědomit, že základ výchovy je v rodinách a škola nemůže rodinu trvale nahrazovat. Může pouze podat metodickou pomoc, žáka vést a ukázat mu „cestu rozumným směrem“ (sport, reprezentace školy v kulturní či výukové oblasti, apod.).  Budeme i nadále pokračovat v systému úředních hodin pro rodiče, který se osvědčil, a to v dopoledních i odpoledních hodinách.  Přesný rozpis úředních hodin bude zveřejněn na stránkách školy po zveřejnění rozvrhu hodin.

Těšíme se na spolupráci s Vámi a jsme zde pro Vás.

S přátelským pozdravem                              Mgr. Roman Hamrus, ředitel školy

V Karviné 27.8. 2018

                                                                    

Milí žáci, vážení rodiče

Dovolte mi, abychom Vám sdělili, že statutární město Karviná nám již  schválilo  naše navržené a připravené investiční akce v rámci rozvoje školy pro kalendářní rok 2019, jedná se o tyto investice:

  • pořízení elektrického sporáku – varné desky  do MŠ
  • STAVEBNÍ ÚPRAVY ŠATEN VČETNĚ SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ A ROZVODŮ, POŘÍZENÍ NOVÝCH KRYTŮ NA RADIÁTORY V KOMBINACI SE SEDAČKAMI V TV, to vše v rámci Sportovního centra mládeže na basketbal

Veškeré tyto akce budou probíhat během celého roku 2019, pevně věříme, že podobně jako v letech minulých se podaří akce řádně vysoutěžit  podle platné legislativy, aby byly vybrány správné firmy a dodavatelé těchto akcí a prvků.   Celý proces nebude organizačně ani finančně jednoduchý, ale  pevně doufáme, že v horizontu roku 2019 se podaří všechny technické i ekonomické faktory zvládnout  a  dotáhnout.

Mimo jiné Vám chceme sdělit, že se budou konat i další akce pro děti –škola v přírodě  pro I.stupeň a  lyžařské kurzy pro MŠ a I.stupeň (denní výjezdy v rámci týdne), o těchto akcích Vás budeme informovat zvlášť.

Děkujeme Vám  za pozornost a držte nám palce.

Mgr. Roman Hamrus, ředitel školy

Schválení investiční akce zřizovatelem statutárním městem Karviná pro rok 2018:

Milí žáci, vážení rodiče

Dovolte mi, abychom Vám sdělili, že statutární město Karviná nám již schválilo naše připravené investiční akce v rámci rozvoje školy pro kalendářní rok 2018, jedná se o tyto investice:

  • rekonstrukce šaten II.stupně – skříňky,
  • pořízení interaktivní kostky „Magic box“   pro posílení  IT gramotnosti v mateřské škole,
  • pořízení varného kotle do školní kuchyně,
  • vytvoření projektové dokumentace pro rekonstrukci prostor ve školní tělocvičně – šatny, sprchy, hlediště, to vše v rámci Sportovního centra mládeže na basketbal.

Veškeré tyto akce budou probíhat během celého roku 2018, pevně věříme, že podobně jako v letech minulých, se podaří akce řádně vysoutěžit  podle platné legislativy, aby byly vybrány správné firmy a dodavatelé těchto akcí a prvků.   Celý proces nebude organizačně ani finančně jednoduchý,  ale  pevně doufáme, že v horizontu roku 2018 se podaří všechny technické i ekonomické faktory zvládnout  a  dotáhnout do úspěšného konce,  jsme na to připraveni, očekáváme, že většina akcí bude probíhat během  školních  prázdnin,  aby nebyl nikterak narušen chod školy.

Děkujeme Vám  za pozornost a držte nám palce.

Mgr.Roman Hamrus, ředitel školy