Začátek školního roku

  • ve středu 1. 9. 2021 od 8:00 hodin, třídní učitelé ve třídách
  • začátek školního roku pro prvňáčky – 8:30 hodin

Obědy budou vydávány od 12:00 hodin.

Testování žáků

Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví se stanoví pro žáky základní školy povinnost podrobit se preventivnímu testování. Proběhne třífázové preventivní screeningové testování všech žáků školy samoodběrem, a to:

  • 2. - 9. třída – středa 1.9.; pondělí 6. 9. a čtvrtek 9. 9. 2021
  • 1. třída – 2. 9. 2021, pondělí 6. 9. a čtvrtek 9. 9. 2021

Preventivního testování nejsou povinni podrobit se žáci, kteří mají řádně dokončené očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo neuběhlo-li 180 dnů od prodělané nemoci Covid – 19. Testování ve škole lze také nahradit platným negativním testem z odběrového místa. Pokud žák nebude přítomen na testování na začátku vyučování, provede si test pod dohledem pověřené osoby bezprostředně po svém příchodu.

Žákům, kteří budou mít pozitivní výsledek testování je nadále zakázána osobní přítomnost ve škole. V případě pozitivního výsledku testování nebo vyskytnutí příznaku akutního onemocnění, bude žák izolován od ostatních přítomných ve vyčleněné místnosti. Škola bude neprodleně informovat zákonného zástupce žáka s výzvou k bezodkladnému vyzvednutí žáka ze školy.

Pokud žák testování neabsolvuje (a nevztahuje se na něj výjimka z testování) bude se moci zúčastnit prezenční výuky a dalších aktivit pouze za dodržení přísnějších režimových opatření – bude mít povinnost nosit ochranu dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole (ve třídě při výuce i ve společných prostorech školy), nemůže cvičit ve vnitřních prostorech školy, v době konzumace potravin a nápojů musí dodržovat rozestup od ostatních osob minimálně 1,5 metru.

Pokud netestovaný žák odmítne nosit ochranu dýchacích cest (a nevztahuje se na něj výjimka stanovena mimořádným opatřením) škola nemůže v souladu s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví umožnit žákovi osobní přítomnost na vzdělávání.   

Ochrana dýchacích cest

Každá osoba (žáci, zaměstnanci, třetí osoby) je povinna při vstupu do budovy školy a ve společných prostorách použít zakrytí dýchacích cest, a to takovým ochranným prostředkem dýchacích cest, který je uveden v aktuálně platném mimořádném opatření Ministerstva zdravotnictví. Žáci nosí ochranný prostředek ve společných prostorech školy.