Blíží se Vánoce a moji žáčci, prvňáčci, už poznají spoustu písmen a začínají číst. To je důvod k oslavě, a tak jsme vždycky touto dobou chodili do Regionální knihovny, kde byly děti pasovány na čtenáře. V této nelehké době jsme ovšem nikam jít nemohli, a proto paní knihovnice přišly za námi do školy.

Tady proběhlo ve slavnostně vyzdobené třídě dne 11.12. 2020 za účasti pana ředitele i pana zástupce pasování na čtenáře. Děti dostaly záložku a nějaké sladkosti. Myslím, že se nám akce povedla a že na ni děti budou rády vzpomínat.

Mgr. Hana Ciosková

Již se blíží čas vánoční a děti 1.A se nemohly dočkat příchodu ANDĚLA, MIKUÁŠE a hlavně ČERTA. Proto jsme si jej v hodině výtvarné a pracovní výchovy vyrobili sami. Podívejte se, jak se nám to povedlo.  Myslíme si, že tihle čerti by nám neublížili.

Děti 1.A a H. Ciosková

 1. Prezenční vyučování 1.A a 2.A
 • Od středy 18.11. začíná prezenční výuka žáků 1. a 2.třídy – výuka podle rozvrhu, zákaz TV a zpěvu, tyto hodiny zůstávají v rozvrhu, ale vyučuje se v nich teorie, nebo se hodina využije pro jiný předmět (M, ČJ)
 • musí být dodržena homogenita žáků jedné třídy, žáci první třídy se nebudou setkávat s žáky druhé třídy
 • vstup do školy – žáci 1.A v 7.50 hodin, žáci 2.A v 8.00 hodin
 • žáci i učitelé musí mít po celou dobu pobytu ve škole roušky
 • školní jídelna – pro žáky 1.A od 12.00hodin, pro žáky 2.A od 12.15hodin
 • školní družina funguje – nutnost homogenity tříd – 1.A samostatně, 2.A samostatně
 1. systém individuálních konzultaci
 • Je umožněna prezenční individuální konzultace ve škole, ale za přísných podmínek – vždy jeden žák a jeden pedagog (je možná přítomnost zákonného zástupce); konzultace jsou určeny především pro žáky, kteří nemají možnost vzdělávat se online, nebo kteří mají s výukou na dálku problémy.
 • Konzultace jsou stanoveny každý den na dobu od 9.00 – 12.00 hodin, konzultace musí být dopředu ohlášená a zodpovídá třídní učitel a vyučující daného předmětu, v době pro konzultace si vyučující vyzvedne žáka u vchodu a po skončení konzultace zase vyprovodí žáka ze školy, nesmí docházet ke shlukování žáků
 • Žák nemůže přijít do školy neohlášen, veškerou komunikaci mezi žákem a jeho zákonnými zástupci řeší TU, popř. vyučující daného předmětu
 • Žák i pedagog roušky
 • Systém konzultací pro jednotlivé dny bude vyvěšen v pátek a budou vás informovat třídní učitelé
 1. Systém distanční výuky i online hodin pro 3.-9.ročník pokračuje ve stejném režimu jako doposud.

Vážení rodiče, podle pokynů MŠMT bude od pondělí 30.listopadu probíhat prezenční výuka ve škole pro žáky 1. - 5. třídy a pro žáky 9. ročníku. Tito žáci už budou navštěvovat školu prezenčně každý den. Plně funguje školní družina i školní jídelna. Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost nosit po celou dobu pobytu ve škole, školní družině roušku a dodržovat stanovené hygienické předpisy. Vstup cizích osob do prostor školy je zakázán, až na výjimečné případy (např. předem domluvená schůzka zákonného zástupce s pedagogem).

Výuka bude probíhat podle rozvrhu, ale bez tělesné výchovy a zpěvu – tyto hodiny se vyučují, ale obsah náplně těchto hodin určuje vyučující.

Ostatní žáci 2. stupně budou mít prezenční výuku rotační – budou se střídat po týdnu. Od pondělí 30. 11. bude podle tohoto rotačního systému ve škole 8. ročník. Žáci 6. - 7. ročníku pokračují v distanční výuce.

V týdnu od pondělí 7. 12. budou ve škole žáci 6. - 7.ročníku a žáci 8. třídy zůstávají doma a vzdělávají se distančním způsobem. V následujícím týdnu od 14.12. budou zase ve škole na prezenční výuce žáci 8. ročníku a žáci 6. - 7. tříd zůstávají doma a vzdělávají se distančním způsobem. Těšíme se na Vaše děti opět ve škole.

Přejeme Vám příjemný den. Vedení ZŠ Majakovského

Vážení rodiče.

Vzhledem k novým krizovým opatřením vlády zůstávají školy a školská zařízení i nadále uzavřeny. Výuka jednotlivých předmětů bude tedy dál vedena distančním způsobem v prostředí Google – Suite. Pro žáky, kteří nemají přístup k internetu, bude i nadále zajišťováno učivo, pracovní listy a úkoly v papírové podobě, třídní učitel bude předávat tyto materiály rodičům/žákům na vrátnici školy – vždy po domluvě na konkrétní den a čas. Distanční výuka je pro žáky povinná o její formě a způsobu rozhoduje vyučující podle povahy daného školního předmětu. Obědy pro žáky vzdělávající se distančně je možné dohodnout s paní vedoucí školní jídelny a odebírat je do jídlonosičů.

O jakýchkoliv změnách Vás budeme informovat na stránkách školy, facebookovém profilu školy i na vstupu do školy. Přejeme Vám hodně sil v této nelehké době. Pevně doufáme, že se situace brzy zlepší, podle vládních předpokladů se uvažuje o co nejrychlejším zapojení žáků 1. - 2. třídy a žáků 9. ročníků do prezenční výuky.

V Karviné 29.10.2020                                                                                     Vedení školy ZŠ a MŠ Majakovského