Začátek školního roku

  • ve středu 1. 9. 2021 od 8:00 hodin, třídní učitelé ve třídách
  • začátek školního roku pro prvňáčky – 8:30 hodin

Obědy budou vydávány od 12:00 hodin.

Testování žáků

Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví se stanoví pro žáky základní školy povinnost podrobit se preventivnímu testování. Proběhne třífázové preventivní screeningové testování všech žáků školy samoodběrem, a to:

  • 2. - 9. třída – středa 1.9.; pondělí 6. 9. a čtvrtek 9. 9. 2021
  • 1. třída – 2. 9. 2021, pondělí 6. 9. a čtvrtek 9. 9. 2021

Preventivního testování nejsou povinni podrobit se žáci, kteří mají řádně dokončené očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo neuběhlo-li 180 dnů od prodělané nemoci Covid – 19. Testování ve škole lze také nahradit platným negativním testem z odběrového místa. Pokud žák nebude přítomen na testování na začátku vyučování, provede si test pod dohledem pověřené osoby bezprostředně po svém příchodu.

Žákům, kteří budou mít pozitivní výsledek testování je nadále zakázána osobní přítomnost ve škole. V případě pozitivního výsledku testování nebo vyskytnutí příznaku akutního onemocnění, bude žák izolován od ostatních přítomných ve vyčleněné místnosti. Škola bude neprodleně informovat zákonného zástupce žáka s výzvou k bezodkladnému vyzvednutí žáka ze školy.

Pokud žák testování neabsolvuje (a nevztahuje se na něj výjimka z testování) bude se moci zúčastnit prezenční výuky a dalších aktivit pouze za dodržení přísnějších režimových opatření – bude mít povinnost nosit ochranu dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole (ve třídě při výuce i ve společných prostorech školy), nemůže cvičit ve vnitřních prostorech školy, v době konzumace potravin a nápojů musí dodržovat rozestup od ostatních osob minimálně 1,5 metru.

Pokud netestovaný žák odmítne nosit ochranu dýchacích cest (a nevztahuje se na něj výjimka stanovena mimořádným opatřením) škola nemůže v souladu s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví umožnit žákovi osobní přítomnost na vzdělávání.   

Ochrana dýchacích cest

Každá osoba (žáci, zaměstnanci, třetí osoby) je povinna při vstupu do budovy školy a ve společných prostorách použít zakrytí dýchacích cest, a to takovým ochranným prostředkem dýchacích cest, který je uveden v aktuálně platném mimořádném opatření Ministerstva zdravotnictví. Žáci nosí ochranný prostředek ve společných prostorech školy.

Během měsíců června a července proběhla na škole investiční akce "rekonstrukce sociálního zařízení tělocvičny včetně stavebních úprav". Akci prováděla firma Cieslar s.r.o., která vyhrála výběrové řízení. Akce proběhla skvěle a nové zázemí bude nadále sloužit dětem školy, ale také i subjektům provozujícím sportovní činnost na škole (basketbalisté TJ Sokol Karviná, mažoretky Mykado, hokejbalisté HBK Karviná, SBŠ Karviná, Juventus, atd.). Děkujeme za spolupráci i statutárnímu městu Karviná, zvláště Odboru majetkovému, vše možno shlédnout i na fotografiích.

Mgr.Roman Hamrus, ředitel školy

Dnes 24. 6. to na nádvoří školy opět svištělo, ze všech stran byla slyšet angličtina i němčina, žáci 1. - 5. tříd soutěžili v jednoduchých úkolech (barvičky, dny v týdnu, pozdravy...). A jak jim to šlo?

Zde jsou ti nejúspěšnější:

Anglický jazyk:

1.A –  Alexandr Kišš

2.A –   Ondřej Krůl 

3.A – Klaudie Kleinová

4.A –   Matěj Pustay, Filip Pham 

5.A - Adam Ženíšek

Německý jazyk:

1.A – Daniel Marosz

2.A – Ondřej Krůl

3.A – Martin Dorda

4.A – Natálie Regecová

5.A –  Kristýna Němečková

Všem moc gratulujeme :-) a děkujeme žákům 9. A za výpomoc na stanovištích.
Těšíme se na další ročník jazykové soutěže.

Za PK CJ Pavlína Mojová