Škola je odemykána v 6:45 hodin.

Třídy otevírá na 1. stupni třídní učitel, na 2. stupni žákovská služba, která po skončení vyučování odevzdává klíče školníkovi.

Odcházejí-li žáci mimo budovu školy k vyučování venku na exkurzi, kulturní pořady apod. zodpovídají za otevření a zpětné uzavření budovy příslušní vyučující.

Pokud žáci opouštějí kmenovou třídu už po 4. a 5. vyučovací hodině a do své třídy se již nevracejí, jsou povinni provést úklid jako po skončeném vyučování.

Odchází-li některý žák z vážných důvodů ze školy, předává jej vyučující, který jej uvolnil, zákonnému zástupci. Vzhledem k právním důsledkům, které by mohly vyplynout z nesprávného vypouštění žáků ze školy, se ostatním učitelům a zaměstnancům školy nedovoluje tyto žáky vypouštět.

Učitel akceptuje formu omluvenek rodičů, u žáků 1. - 9. ročníku s přesným uvedením, zda dítě osobně odvedou, či berou na svou zodpovědnost samostatný odchod ze školy. Omluvenka musí obsahovat datum, čas odchodu dítěte ze školy, důvod odchodu a podpis zákonného zástupce. Omluvenku si třídní učitel ponechá do dalšího dne.

Za vpuštění žáka do budovy na odpolední vyučování, doučování zodpovídají vyučující příslušného předmětu. Ti si žáky vyzvednou před školou a opět za nimi uzavřou. Povinností vyučujících je poučit žáky, že sami do budovy nesmí.

Při práci v zájmových kroužcích jsou vedoucí kroužku povinni si žáky vyzvednout před školou a před školu je po zájmové činnosti opět odvést.

Žákům není dovoleno používat ke vstupu do školy zadního východu ve směru do jídelny.

Délka vyučovacích hodin ve škole je zásadně 45 minut.

Za vhodného počasí mohou trávit žáci třetí přestávku na nádvoří školy, vždy však pod dozorem pověřeného pedagoga.

Po skončení vyučování odvádí třídu do šatny vyučující, který je povinen zkontrolovat, zda všichni žáci příslušné třídy opustili třídu a šatnu a zda zde nezůstaly svršky.

Žáky 1. stupně, kteří navštěvují školní družinu, odvádí do ŠD po 4. vyučovací hodině vychovatelky ŠD. Po 5. a 6. vyučovací hodině žáky odvádí vyučující.

Žák nesmí pobývat ve škole bez dohledu pedagogického pracovníka, případně dospělé osoby.

V případě návštěvy rodiče ve škole je vyučující povinen zajistit jeho odchod ze školy.

Rodič omlouvá nepřítomnost žáka ve vyučování písemně, telefonicky, elektronicky nebo osobně třídnímu učiteli do tří dnů ode dne jejího počátku.

Režim uschovávání věcí žáků v šatnách se řídí zvláštním pokynem.

Začátky vyučovacích hodin a přestávky jsou stanoveny takto:

Vyučovací hodina Začátek Konec
1. 08:00 08:45
2. 08:55 09:40
3. 10:00 10:45
4. 10:55 11:40
5. 11:50 12:35
6. 12:45 13:30
OBĚDOVÁ PŘESTÁVKA
7. 14:15 15:00
8. 15:00 15:45