Favicon.svg?1991900555
Základní škola a Mateřská škola Majakovského, Karviná Karviná — Mizerov, Majakovského 2219/13, 734 01
ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZŠ A MŠ MAJAKOVSKÉHO
Č.J.         01/01/2016 Účinnost od:            01.01.2016
Spisový znak:       1.1.1. Počet příloh:
Změny:

V souladu s vyhláškou MŠMT ČR č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky a v návaznosti na ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) s přihlédnutím k místním podmínkám školy vydávám tento

ORGANIZAČNÍ ŘÁD

I.     Všeobecná část

1. Vymezení účelu

Na základě rozhodnutí zřizovatele statutárního města Karviná usnesením č.165 ze dne 18.06. 2015 a zřizovací listiny vydané Statutárním městem Karviná ze dne 15.07. 2015 vznikla s účinností od 01.01. 2016 nová příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Majakovského, Karviná. Odloučené pracoviště MŠ je na adrese Kpt. Jaroše 2224, Karviná — Mizerov.

ZŠ poskytuje základní vzdělání a školské služby, jejichž činnost se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a příslušnými prováděcími předpisy.

MŠ, která je zařazena v rejstříku škol a školských zařízení poskytuje předškolní vzdělávání a školské služby — školní stravování a závodní stravování zaměstnanců vlastní mateřské školy.

2. Předmět činnosti odpovídající hlavnímu účelu

 • Poskytování základního vzdělávání v souladu s obecně závaznými právními předpisy
 • Poskytování školských služeb, které neposkytují stupeň vzdělání:
  1. Zájmové vzdělávání ve školní družině, školním klubu.
  2. Školní stravování žáků základní školy a žáků jiných zřizovatelů.
  3. Závodní stravování ve vlastním zařízení zaměstnanců vlastní základní školy.

3. Doplňková činnost navazující na hlavní účel

 • V rámci využití kapacity zařízení školního stravování zajišťuje stravování dalším osobám, a to za úplatu (cizí strávníci) včetně ziskové přirážky a v rámci Programu rozvoje města Karviné zajišťuje stravování pro staré a těžce postižené občany města bez ziskové přirážky.
 • Pronájem nebytových prostor.

Výnosy z těchto činností jsou příjmem organizace. Pokud organizace vytváří ve své doplňkové činnosti zisk, může jej použít jen ve prospěch své hlavní činnosti. Doplňková činnost nesmí narušovat plnění hlavního účelu organizace a sleduje se odděleně.

4. Pracovníci

Všeobecná práva a povinnosti pracovníků, jejich odpovědnost:

 • Plnit příkazy ředitele školy a jeho zástupců.
 • Dodržovat pracovní kázeň a plně využívat pracovní dobu.
 • Dodržovat předpisy bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, dodržovat požární předpisy.
 • Chránit majetek školy, řádně zacházet s inventářem školy.
 • Obdržet za vykonávanou práci mzdu podle platných předpisů a ujednání.
 • Seznámit se s organizačním, pracovním, vnitřním řádem a řádem ostrahy objektů, se školským zákonem a ostatními školskými předpisy a důsledně je dodržovat.

5. Ředitel školy

 • Jmenuje a odvolává zástupce ředitele, vedoucí školní jídelny a třídní učitele, rozděluje úkoly vedení školy mezi sebe a své zástupce podle popisů práce.
 • Usměrňuje koncepci výuky a výchovy na škole.
 • Přijímá a propouští zaměstnance školy.
 • Rozhoduje o zásadních otázkách mzdové politiky a hospodaření s FKSP.
 • Pečuje a zodpovídá za dodržování smluvní, rozpočtové a evidenční kázně.
 • Předsedá a řídí jednání pedagogické rady.
 • Odpovídá za vedení předepsané dokumentace na škole.

6. Zástupce statutárního orgánu

Zastupuje ředitele v době jeho nepřítomnosti v plném rozsahu.

7. Pedagogická rada

V souladu s ustanovením S 164, odst. 2) zákona 561/2004 Sb., byla ředitelem školy zřízena pedagogická rada (dále jen PR) jako poradní orgán ředitele. Ředitel školy zřizuje pedagogickou radu jako svůj poradní orgán, projednává s ním všechny zásadní pedagogické dokumenty a opatření týkající se vzdělávací činnosti školy. Při svém rozhodování ředitel školy k názorům pedagogické rady přihlédne. Pedagogickou radu tvoří všichni pedagogičtí pracovníci školy.

Pedagogické radě byly vymezeny následující pravomoci:

 1. PR se vyjadřuje k rozvojovým programům školy, základním dokumentům pedagogického charakteru.
 2. PR má právo být seznámena se: změnami v personálním obsazení školy, se zásadami chodu školy a jejich případnými změnami, se změnami pracovního řádu.
 3. Schvaluje:
  • Výsledky výchovně vzdělávací práce.
  • Opatření k posílení kázně.
  • Školní řád a klasifikační řád jako jeho součást.
  • Přeřazení žáka v rámci paralelních tříd.
  • Plán školy a rozvrh školy na daný školní rok.
  • Výroční zprávu o činnosti školy.

8. Dokumentace školy podle S 28 zákona č. 561/2004 Sb.

Na škole je vedena tato dokumentace (podle S 28 zákona č. 561/2004 Sb.) :

 • Rozhodnutí o zápisu do školského rejstříku a o jeho změnách a doklady uvedené
 • v S 147.
 • Evidence žáků.
 • Doklady o přijímání žáků ke vzdělávání, o průběhu vzdělávání a jeho ukončování,
 • Vzdělávací programy podle S 4 až 6.
 • Výroční zprávy o činnosti školy, zprávy o vlastním hodnocení školy.
 • Třídní knihu, která obsahuje průkazné údaje o poskytovaném vzdělávání a jeho průběhu.
 • Školní řád, rozvrh vyučovacích hodin.
 • Zápisy z pedagogických rad.
 • Knihu úrazů a záznamy o úrazech dětí, žáků a studentů, popřípadě lékařské posudky
 • Protokoly a záznamy o provedených kontrolách a inspekční zprávy,
 • Personální a mzdovou dokumentaci, hospodářskou dokumentaci a účetní evidenci a další dokumentaci stanovenou zvláštními právními předpisy.

9. Předávání a přejímání pracovních funkcí

Při odchodu pracovníka nebo při jeho dlouhodobé nepřítomnosti pověří ředitel školy převzetím agendy (kabinetu, odborné pracovny, třídního kolektivu,...) jiného pracovníka a stanoví, kdy převzetí bude provedeno písemně.

Převzetí majetku, dlouhodobého hmotného majetku, peněžních hotovostí apod. se provádí vždy písemně.

 

II.   Činnosti administrativního a správního charakteru

1. Ukládání písemností

Za ukládání písemností, třídních knih a třídních výkazů odpovídá zástupce ředitele pro věci ekonomické. Přejímá, třídí a ukládá, popř. zapůjčuje spisový materiál se souhlasem ředitele školy. Provádí vyřazení písemností a dohlíží na skartaci podle skartačního řádu.

2. Telefonní služba

Je prováděna sekretářkou školy. Ta přejímá vzkazy pro učitele, umožňuje spojení do kabinetů, odesílá telegramy, popř. faxy podle pokynů vedení školy.

3. Všeobecná údržba

Je koordinována školníkem (konzultována s ŘŠ), prováděna školníkem, odbornými firmami a pracovníky na dohody o vedlejší pracovní činnosti a dohody o provedení práce. Prováděna je v rámci stanoveného rozpočtu a podle stanovené specifikace.

Běžné opravy se provádějí v co nejkratší lhůtě od provedení záznamu v knize závad. Nelze-li opravu provést v termínu, sdělí příčiny a termín reálného odstranění školník neprodleně řediteli školy. Stejný postup platí i při naléhavých opravách většího rozsahu. Ředitel školy sjednává s firmami a pracovníky provedení větších údržbových prací při dodržení zásad hospodárnosti. Ředitel ukládá školníkovi provedení údržbářských prací a kontroluje jejich provedení. Opravy prováděné ostatními osobami a organizacemi kontroluje a za kvalitu odpovídá školník. Kontrolní pravomoci ředitele přecházejí v době jeho nepřítomnosti na statutárního zástupce a následně na zástupce ředitele.

4. Pokladní služba

Veškeré finanční operace s hotovostí hlavního účtu i všech podúčtů jsou prováděny sekretářkou školy. Odebírá a přejímá peníze z banky, připravuje výčetky a provádí výplaty peněz, pečuje o uložení peněz a cenin v trezoru školy. Dodržuje stanovený pokladní limit. Pokladní služba je prováděna v souladu s vnitřní Směrnicí k zajištění postupů v účetnictví, evidenci majetku a při nakládání s finančními prostředky.

5. Účetní evidence

Mzdová agenda je zpracovávána paní Alenou Martynkovou, IČ: 67 35 94 OO se sídlem Karviná — Fryštát, Slámova 473, PSČ 733 Ol. Smluvně je zajištěno zpracování pracovněprávní a mzdové agendy, včetně dávek nemocenského pojištění a sociálního zabezpečení, odvodů daní z mezd, odvodů zdravotního a sociálního zabezpečení, odvodů ostatních srážek z mezd, zpracování statistických výkazů a dalších podkladů v souladu s aktuálně platnými mzdovými předpisy. Kontrolována je oprávněnost a průkaznost předložených mzdových dokladů. Podklady pro mzdy a platy, které ve formách výkazů a soupisek předává škola, kontrolují a finálně zpracovávají ředitel školy a zástupce ředitele pro věci ekonomické.

Podklady pro mzdovou agendu zpracovávají statutární zástupce ředitele školy a zástupce ředitele pro věci ekonomické pod vedením ředitele školy.

Zástupce ředitele školy pro věci ekonomické školy eviduje a kontroluje finanční operace a prostředky, kontroluje stav financí na jednotlivých bankovních účtech, eviduje stav a pohyb fondů, navrhuje a projednává účtový rozvrh školy, sestavuje rozvahu podle pokynů ředitele školy. Zpracovává a kontroluje statistická hlášení, vyplácí mzdy.

6. Vedení předepsané pedagogické dokumentace

Předepsaná dokumentace je vyplňována a zpracovávána podle pokynů vedení školy. Podle těchto pokynů vedou pedagogičtí pracovníci třídní knihy a výkazy, vyplňují katalogové listy.

Je využíváno softwaru „dm Evidence".

Průběžnou kontrolu této dokumentace provádí zástupce ředitele.

Základní dokumentace školy je uložena v ředitelně, ve sborovně školy jsou trvale uloženy třídní knihy. U třídních učitelů jsou uloženy třídní výkazy a katalogové listy.

7. Školy v přírodě a lyžařské výcviky

Školy v přírodě a lyžařské výcviky organizačně zajišťuje vedení školy, popř. pověření pracovníci ve spolupráci s vedením školy. Po ukončení akce je provedeno finanční vyúčtování akce.

III. Účinnost

Organizační řád nabývá účinnosti dnem 01. 01. 2016 a zároveň ruší směrnici ze dne 01.09. 2012.