ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V následujícím textu Vám přinášíme podrobné informace o zpracování osobních údajů Základní školy a Mateřské školy Majakovského, Karviná, příspěvková organizace, Majakovského 2219, Karviná Mizerov.  Informace se týkají způsobu nakládání s osobními údaji na základě Vámi uděleného souhlasu či na základě právního základu pro zpracování osobních údajů.

1. KDO BUDE VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVAT?

Vaše osobní údaje zpracovává Základní škola a Mateřská škola Majakovského,Karviná,příspěvková org. IČO: 48004561, se sídlem Karviná 7, 734 01

Pověřencem pro komunikaci je Mgr. Lenka Blanárová,LL.M.

2. JAKÉ INFORMACE/OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME?

Údaje, které zpracováváme na základě souhlasu či právního základu jsou následující:

 • jméno a příjmení (u fyzické osoby podnikatele i obchodní firmy, IČO a sídlo),
 • údaje nezbytné pro vedení matriky
 • kontaktní informace na zákonného zástupce žáka či jím pověřenou další osobu

Další upřesnění Vám poskytne pověřenec Mgr. Lenka Blanárová.

3. Z JAKÝCH ZDROJŮ OSOBNÍ ÚDAJE ZÍSKÁVÁME?

Osobní údaje získáváme přímo od žáků nebo zákonných zástupců a z veřejných zdrojů (zejména Obchodní rejstřík, Živnostenský rejstřík, aj).

4. PRO JAKÉ ÚČELY ZPRACOVÁVÁME OSOBNÍ ÚDAJE?

Kontaktní údaje zpracováváme na základě školského zákona a daných vyhlášek a nařízení.

5. JAK OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME?

Základní škola a Mateřská škola Majakovského, Karviná je oprávněna zpracovávat osobní údaje automatizovaně i manuálně, a to také prostřednictvím určených zpracovatelů. Osobní údaje jsou/budou zpřístupněny pouze oprávněným zaměstnancům a vedení Základní školy a Mateřské školy Majakovského, Karviná, příspěvkové organizace či oprávněným zaměstnancům zpracovatele, a to pouze v míře nezbytné pro účely zpracování.

6. JAK DLOUHO OSOBNÍ ÚDAJE UCHOVÁVÁME?

Osobní údaje zpracováváme na základě doby stanovené skartačním řádem nebo do odvolání souhlasu. Po takto ukončených oprávnění pro zpracování osobních údajů, budou Vaše osobní údaje vymazány nebo zpracovávány pouze v rozsahu a pro účely, ke kterým není dle právních předpisů nutný Váš souhlas.

7. JAK OSOBNÍ ÚDAJE CHRÁNÍME?

Základní škola a Mateřská škola Majakovského, Karviná, příspěvková organizace přijímá veškerá technická a organizační opatření k zabezpečení ochrany osobních údajů způsobem uvedeným v Zákoně nebo v jiných závazných právních předpisech a k vyloučení možnosti neoprávněného nebo nahodilého přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Tato povinnost platí i po ukončení zpracování osobních údajů.

Osobní údaje jsou u nás pod stálou kontrolou, a to jak elektronickou, tak i fyzickou. Máme aplikovány moderní bezpečnostní a kontrolní mechanismy, zajišťující maximální možnou ochranu dat. K ochraně osobních údajů používáme tyto zabezpečovací prvky:

 • počítače, servery, síťové disky, fyzické dokumenty sloužící k ukládání osobních údajů máme uchovány v bezpečném prostředí,
 • veškerá úložiště jsou opatřena unikátními přístupovými hesly,
 • ve všech našich zařízeních máme nainstalované placené antiviry,
 • přístup k osobním údajům je udělen jen pracovníkům či smluvním partnerům, kteří je potřebují k výkonu práce na principu „nutnosti“. Veškeré osoby, které s osobními údaji přicházejí do styku v rámci plnění svých pracovních či smluvně převzatých povinností jsou vázány zákonnou nebo smluvní povinností mlčenlivosti,
 • máme nastaveno řízení uživatelských přístupů, systém řízení práv a rolí, čímž zajišťujeme ochranu dat před neoprávněným přístupem.

Na vyžádání je Základní škola a Mateřská škola Majakovského, Karviná, příspěvková organizace  povinna poskytnout vaše osobní údaje státním orgánům (např. Policie ČR, státní úřady v rámci prováděných kontrol, je-li to nezbytné, apod.).

8. JAKÁ MÁTE ZÁKONNÁ PRÁVA PŘI ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

Právo na přístup k osobním údajům

Subjekt údajů má právo získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům. Na vyžádání tak vždy poskytneme našim uživatelům veškeré informace o zpracování těch osobních údajů, kde jsme v pozici správce osobních údajů (žádost je možné zaslat e-mail: poverenec@karvina.cz

Právo na opravu

Pokud subjekt zjistí, že jsou jeho osobní údaje nepřesně či chybně zpracovávány, má právo na to, aby byly jeho osobní údaje neprodleně opraveny.

Právo na výmaz („právo být zapomenut“)

Pokud jsou osobní údaje zpracovávány z důvodu plnění nějakého účelu a již nejsou pro daný účel potřebné a skončila naše archivační doba, automaticky osobní údaje mažeme. Pokud jsou osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu a subjekt údajů souhlas odvolá, osobní údaje vymažeme. Zde je třeba podotknout, že smažeme ty osobní údaje, u nichž jsme v pozici správce. Dále je třeba uvést, že právo na výmaz není absolutní a pokud máme nějakou objektivní povinnost data dále uchovávat (např. vedení účetnictví), dojde k výmazu těch osobních údajů, které nejsou již nadále potřebné pro původní účely zpracování.

Právo na omezení zpracování

Subjekty údajů mají právo na to, abychom zpracování osobních údajů omezili (žádost je možné zaslat na e-mail poverenec@karvina.cz), pokud:

 1. subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl přesnost osobních údajů ověřit,
 2. zpracování je protiprávní a subjekt údajů odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití,
 3. správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků,
 4. subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů.

Právo vznést námitku

Pokud subjekt údajů zjistí nebo se domnívá, že Základní škola a Mateřská škola Majakovského, Karviná, příspěvková organizace provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat Základní školu a Mateřskou školu Majakovského, Karviná, příspěvkovou organizaci o vysvětlení nebo požadovat, aby tato odstranila takto vzniklý stav, zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

Nevyhoví-li Základní škola a Mateřská škola Majakovského, Karviná, příspěvková organizace, žádosti podle předchozí věty, má subjekt údajů právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

9. JAK NÁS MŮŽETE KONTAKTOVAT?

V případě jakýchkoliv dotazů na zpracování Vašich osobních údajů se na nás můžete obracet písemně nebo elektronicky na níže uvedené kontakty

 • Základní škola a Mateřská škola Majakovského, Karviná, příspěvková organizace, Majakovského 2219, Karviná Mizerov 734 01
 • e-mail:      poverenec@karvina.cz

10. ZÁVĚR

Tyto Zásady nabývají účinnosti dne 25.5.2018 a jsou k dispozici:

 • on-line na internetových stránkách www.zs-majakovskeho.cz
 • s aktualizací dle současně platných legislativ dne 2.10.2023

Základní škola a Mateřská škola Majakovského, Karviná, příspěvková organizace je oprávněna tyto Zásady v případě potřeby změnit.